บริการลูกค้า

> บริการติดตั้งเครื่องมือวัด/ทดสอบ
> บริการสอบเทียบเครื่องมือ
> บริการทำ Preventive Maintenance
> บริการซ่อมแซมแก้ไข
> ปรับปรุงเครื่องมือทดสอบ
> บริการเช่าเครื่องมือทดสอบ (รายเดือน, รายปี)
> บริการ Service Contract รายปี